عدم رعایت نکات ایمنی توسط کاربران می تواند پدیدآورنده حوادث ناخوشایندی باشد که
بعضاً می تواند موجب مرگ آن ها نیز شود.

کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید