کد دوره توسعه فردی: 1003

برای ساخت فیلم آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی روش های مختلفی وجود داره .

به عنوان مثال برای ساخت فیلم آموزشی یک نرم افزار روش تولید فیلم با روش ساخت فیلم برای آموزش خیاطی کاملا متفاوت است.

برای تولید فیلم آموزشی در مرحله اول باید سناریو نویسی حرفه ای در محتوای الکترونیکی رو آموزش ببینید تا بتوانید سناریو نویسی کنید و به صورت بداهه یا از روی کتاب شروع به ضبط فیلم نکنید.


کد دوره توسعه فردی: 4739