زلزله از جمله حوادث طبیعی است که سالیانه به صورت خفیف یا شدید در کشور رخ می دهد. زلزله های خفیف با لرزش چند ثانیه ای همراه بوده و خسارت جدی وارد نمی کنند اما زلزله های شدید از نظر مالی و جانی خسارات جبران ناپذیری به جای خواهند گذاشت.

کد دوره توسعه فردی: 516