گرد و غبار ، گازها و بخارات مواد شیمیایی، عواملی هستند که در اکثر صنایع کم و بیش وجود داشته  و یکی از مهمترین راههای اصلی تماس با این مواد دستگاه تنفسی است که می توانند باعث تحریک در سیستم تنفسی شده و باعث بروز عوارض ، ناراحتی ها و بیماریهای تنفسی گردند و دقیقاً بعلت همین عوارض و بیماریها است که موضوع گرد و غبار در صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد دوره توسعه فردی: 530